RSS

2/07/2011

ดอกไม้ดิน - จำปี (1 ) - make clay flowers - White Champaka (ุ1)

Dear Friends

Today is the time to show you one of our miraculous handmade clay flower - White Champaka.


White Champaka - clay flowers

In Thailand, generally known as  "Champee".

a kind of Magnolia - Thai clay flowers

Actually, this white Champaka is a kind of Magnolias.

Side - Champaka clay flowers

White Champaka is originally come from South of China, Malaysia and Indonesia.

So gentle - magnolia clay flowers

A Champaka tree is normally 10-20 meters with green leaves for whole year.

Lovely young and green buds - Champaka clay flower

อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆ

วันนี้ ไปชมจำปี  ดอกไม้ไทยๆ ที่เรารู้จักกันมานานแสนนาน

Young leaf - magnolia clay flowers

จำปีมีชื่อสามัญว่า  White Champaka

Light green - magnolia clay leaves

แม้ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นไม้พื้นเมืองของไทย  แต่แท้จริงแล้ว มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซียค่ะ

Real nice - Champaka clay flowers

มีประมาณ 50 ชนิด  อยู่ในวงศ์ Magnoliaceae

So lovely - magnolia clay flowers

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร ไม่ผลัดใบ

Real Like - Champaka clay flowers

อย่าพลาดชมผลงานสวยๆ ของจำปีดินญี่ปุ่นในตอนหน้านะคะ

อ่านย้อนหลัง (Previous), อ่านถัดไป (Cont.)

All texts and images are copyrighted, with all rights reserved.
ข้อความและรูปภาพทั้งหมด มีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกส่วนใดในเว็ปบล็อกนี้ไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบ

No comments:

Post a Comment